Stabilt for Avinor

Avinors driftsinntekter endte på 3,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Resultatet etter skatt endte på 770 millioner kroner, sammenliknet med 704 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

0

– Tredje kvartal har vært preget av sikker, stabil og effektiv drift ved våre lufthavner. Vi har redusert våre driftskostnader ytterligere og opprettholder inntektsnivået, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal utgjorde 3 244 millioner kroner sammenliknet med 3 249 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018. Justert for Haugesund lufthavn, som ble overført til ekstern driver i mai 2019, økte trafikken målt i antall passasjerer med 0,7 prosent
Samlede driftskostnader inklusive varekostnader utgjorde 1 568 millioner kroner sammenliknet med 1 679 millioner kroner i tilvarende periode i 2018.

Resultat etter skatt i 3. kvartal endte på 770 millioner kroner sammenliknet med 704 millioner kroner i 2018. Konsernet hadde i perioden 01.01 – 30.09.2019 et resultat etter skatt på 364 millioner kroner sammenliknet med 887 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. Resultatendringen skyldtes i hovedsak økte avsetninger til estimerte oppryddingskostnader knyttet til miljø-forurensninger ved Avinors brannøvingsfelt jf. Finansiell delårsrapport Q2 2019.

Milepæl for Remote Towers
Remote Towers prosjektet nådde en viktig milepæl 19.10.2019 ved at Røst lufthavn ble den første lufthavnen i Norge som ble godkjent av Luftfartstilsynet for fjernstyrt tårndrift. Avinor har under bygging et nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø som skal settes i drift i 2. halvår 2020. Avinor planlegger fjernstyrt tårntjeneste for inntil 15 lufthavner fra det nye senteret innen utløpet av 2022.

Videre i Bodø-prosjekt
Etter å ha utredet fem utbyggingsalternativer for ny lufthavn i Bodø, ble det 22.10.2019 besluttet å sette i gang et forprosjekt. Forprosjektet skal være ferdigstilt i overgangen 2020/2021. Samtidig pågår det en kvalitetssikring av prosjektet i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Det gjenstår å avklare endelig finansiering av prosjektet.

Share.

About Author

Comments are closed.