Helt nødvendig med nye tiltak for reiselivet

Reiselivet mistet vårsesongen og står foran en sterkt begrenset sommer. Høstens marked vil også være betydelig mindre enn normalt. Krisen for reiselivet er langt fra over, heter det i en rapport fra NHO Reiseliv.

0

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett vedtok regjeringspartiene og Fremskrittspartiet en flertallsmerknad hvor regjeringen blir bedt om å ha løpende dialog med reiselivsbransjen. Følgende forslag ble deretter vedtatt: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av situasjonen for reiselivsnæringen, forslag til tiltak tilpasset situasjonen og forvaltningen av evt. nye ordninger senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.”

NHO Reiseliv har klare forventninger om at dette forslaget blir fulgt opp.

Følgende tiltak vil ifølge NHO Reiseliv være treffsikre og avhjelpe situasjonen for reiselivsnæringen:

  • Fordi kundene ikke vil være der (bortsett fra innenlands feriemarked) vil permitteringer måtte forlenges for svært mange ut året, det betyr at grensen for permitteringer ut oktober er for kort og vil fremtvinge oppsigelser. Permitteringsukene må forlenges minst ut året.
  • Den lave mva-satsen på 6 % som ble innført fra 1.april 2020 må videreføres ut 2021 som et utgangspunkt og med åpning for flere år fremover. Den lave satsen omfatter helt sentrale bestanddeler av reiseliv som overnatting og transport.
  • Serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 pst for å likestille servering på restaurant med take away og butikkmoms. Lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en veldig treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Dette vil også skape grunnlag for raskere å få de ansatte tilbake i jobb.
  • Regjeringen bevilget i RNB 2020 en tilskuddsordning for en koronarammet reiselivsnæring på 250 millioner kroner. Pengene skal kanaliseres via Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. NHO Reiseliv mener denne ordningen må utvides betydelig og forlenges gjennom 2021.
  • Støtteordningen for sesongbedrifter er dessverre blitt lite treffsikker. Kravet om at 80 prosent av omsetning må være sesongbasert er for høyt, fordi mange sesongvirksomheter søker å tilby aktivitet i sesongen(es) skuldre for å kunne oppnå en økonomi som gir grunnlag for helårssysselsetting av ansatte. Vi ser flere eksempler på at kravet om 80 % omsetning innenfor en avgrenset periode medfører at de bedriftene som har vært flinkest til å utvide sin sesong faller utenfor definisjonen av sesongvirksomhet i kompensasjonsordningen. Vi ber derfor om denne andelen omsetning reduseres til 70 prosent og at bedrifter som har falt utenfor ordningen etterberegnes og gis kompensasjon.
  • For å kompensere for mindre etterspørsel fra fjernmarkedene i 2021-2023 som konsekvens av korona, må turistinntekter fra det europeiske markedet øke. Dette krever et økt profileringsbehov. For 2021, 2022 og 2023 bør nivået på statlig internasjonal profilering av Norge som reisemål økes betydelig ut over de 178 MNOK som er bevilget for 2020.
Share.

About Author

Comments are closed.